O firmie

Studio Grafit zajmuje się kreacją wizerunku firmy począwszy od pomysłu, projektu wstę­pnego, wy­ko­nania sesji zdję­ciowych i opracowy­wania foto­grafii, poprzez realizację projektu, przy­gotow­anie do druku oraz nadzór autorski nad drukiem. Pro­jektu­jemy, opraco­wujemy i przyg­otowu­jemy do druku wy­daw­nictwa, ka­talogi, kalen­darze, plakaty re­klamowe, bill­boardy. Nasza spe­cjali­zacja to foto­grafia reklamowa, produktowa, aranżowana, z udziałem modeli. Wy­konuj­emy zdję­cia bi­znesowe, portre­ty korpora­cyjne, foto­grafię eventową, zdjęcia przemysłowe i na potrzeby PR.


Usługi

Fotografia

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie foto­grafii reklamowej, produktowej, aranżowanej, z udziałem modeli. Podejmiemy się każdego zadania związa­nego z realizacją skutecznej kampanii reklamowej. Współ­pra­cujemy z najlepszymi modelkami i modelami w Polsce.

Graphic Design

Graphic Design to nasza pasja! Zajmujemy się kompleksowym kreowaniem wizerunku firmy, tworzym logotypy, dobieramy typografię, zajmujemy się reklamą prasową oraz internetową. Opracowujemy foldery reklamowe, katalogi, banery, ulotki, wizytówki.

DTP

Posiadamy szeroką wiedzę z dziedzin poligrafii oraz desktop publishingu. Współ­pracujemy z licznymi dru­karniami, wśród których zawsze sta­ramy się dobrać naj­korzy­stniejsze oferty druku dla naszych kontrahentów. Zapewn­iamy nadzór autorski nad drukiem – naszym klientom dostarczamy w pełni gotowy produkt finalny.

WWW

Zajmujemy się projektowaniem layoutów stron internetowych oraz publikacji elektronicznych.

Wydawnictwa

W tej sekcji prezentujemy wybrane wydawnictwa reklamowe opracowane przez naszą firmę.
Wybrany projekt otworzy się w nowej karcie przeglądarki w formacie PDF.